Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else

เอกสารทีใช้ในการทําบัตรเข้างาน กวางเจาเทรดแฟร์ ดังนี้

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต

2. รูปถ่าย สีพื้นหลังขาวขนาด 2x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. นามบัตร ภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ

วิธีการทำบัตรเข้างาน กวางเจา เทรดแฟร์ มี 2 วิธี (กรณีจองทัวร์กับทางบริษัท บริษัทจะทำให้ฟรีค่ะ)

1. กรณีทีเดินทางเอง สามารถลงทะเบียน เพื่อทำบัตรเข้างานได้เลย จากหน้าเว็บไซต์ตาม link ด้านล่างไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วถือเอกสารยืนยันการลงทะเบียน ไปทำบัตรเข้างานอีกครั้งที่ทางเข้างานกวางเจาแฟร์ โดยเข้าคิวทำบัตรเข้างานด้วยตนเองตามลำดับ

Pre-Register : https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser/

2. กรณีเดินทางไปกับ บริษัทอีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ทางบริษัทฯ บริการทำบัตรเข้างานให้ ฟรี โดยมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินงานแทน และนำบัตรมาส่งมอบให้ผู้เดินทางทุกท่านที่หน้าทางเข้างาน งานกวางเจาเทรดแฟร์

เงื่อนไขการทําบัตรเข้างาน กวางเจา เทรดแฟร์

1. กรณีทำบัตรเข้างานครั้งแรก จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทำได้ฟรีทุกท่าน

2. กรณีทีเคยมีบัตรเข้างานแล้ว ทำบัตรหายต้องทำใหม่อีกครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 200 หยวน

หมายเหตุ: หากมีบัตรเข้างานแล้วควรเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อใช้ใหม่ในครั้งต่อไป

 

 

 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. วันเสาร์ 8.30 น. - 14.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
แผนที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9