หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
ทัวร์กวางเจา TG2 กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน3คืน วันที่เดินทาง 16-19 APR 2017. 25,900.
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ CAN TG-2/CAN
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่ เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ศูนย์ค้าส่ง ย่านถนนอิเต๋อลู่
สายการบิน
Thai Airways  
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
เมษายน 2560 16 - 19
ราคาเริ่มต้น 25,900 Baht
คณะทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง จองแล้ว 23 ยังรับได้อีก 2 ที่ รับสำรอง
Update ล่าสุด 27 มีนาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 668
14.35 น. เดินทางถึงสนามบินไป๋หยุนเมืองกวางเจา(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชม.)กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ***(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
    
เย็น รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนูหมูหัน
ค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนซ่างเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนพระราชสานักราชวงศง์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจวเป็นถนนส้ันๆสองสายมาเชื่อมต่อกันชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ือมากมายอาทิเสื้อผ้า, กระเป๋า, สินคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  
วันที่สาม เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 4) นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 (ต่อ) ***(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
    
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พิเศษ...พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํ้าผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีมเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก...HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  
วันที่สี่ กวางเจาเทรดแฟร์ ศูนย์ค้าส่ง ย่านถนนอิเต๋อลู่ กวางเจา กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่อ)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 ) อาหารจีนแคระ HAKKA CHINESE STYLE
บ่าย นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ และอื่นๆ ซึ่งหยกเป็นอีกหนึ่งสินคาโอท็อปของจีนจากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิงยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย,แพ้คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง,สิวอักเสบ, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ค้าส่งสนุกสนานกับการช็อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิดซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทยอาทิเช่นของเล่น,กิ๊ฟช็อป,รองเท้า,กระเป๋าและสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679
23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพ

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน / ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน  (*** สำหรับท่านที่มีบัตรเอเปค ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ทราบ)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 30 กิโลกรัม 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก 
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ  120 หยวน / 1 ลูกค้า / ตลอดทริป
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
 • ค่าน้ำหนักเกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ  (คิดจากค่าบริการ)

สำรองที่นั่ง  

 • * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 21 วัน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้าเต็ม   
 • รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ  หน้าตรง ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปกติ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  1,500 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท
 • สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 
 • นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 • นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 

 • นามบัตรภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ (มีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ )
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทำบัตรเข้างาน)
 • ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ณ วันเข้างาน  พร้อมทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ทำบัตร  ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิกรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121
กวางเจา เทรดแฟร์ 2017

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2559 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2016 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved